Print Friendly, PDF & Email

INFORMACJA
DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

w ramach programu „Wyprawka szkolna 2016″

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. (w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Dz. U. z 2016 r. poz. 1045) istnieje możliwość skorzystania z pomocy w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2016/2017, dla uczniów:

1.     słabowidzących,

2.     niesłyszących,

3.     słabosłyszących,

4.     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5.     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6.     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7.     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8.     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                 z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,


– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą” uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy VI szkoły podstawowej

STYPENDIUM SZKOLNE

·        Stypendium szkolne jest świadczeniem na rzecz dziecka przeznaczonym na cele edukacyjne.

·   Wypłacane jest rodzicom w szkole, w dwóch transzach  (w grudniu i czerwcu) jako refundacja kosztów poniesionych dla dziecka na cele edukacyjne  na podstawie faktur.

·      Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentacją przedstawiającą sytuację finansową rodziny należy złożyć do pedagoga do dnia 15 września (jeśli sytuacja materialna rodziny pogorszy się w czasie trwania roku szkolnego, wniosek można złożyć w każdej chwili.)

·    Nie przekraczalne kryterium finansowe predysponujące ucznia do otrzymania stypendium to         514 zł netto  na jednego członka rodziny miesięcznie.

·  Wniosek o przyznanie stypendium można składać przez cały rok szkolny, ale wtedy należy uzasadnić, przedstawiając stosowne dokumenty, dlaczego nie został złożony do  15 września.

·     Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny. 

·      Wnioski u pedagoga szkolnego i w sekretariacie oraz  na stronie   www.zeas.lodz.pl

Odsłony: 16

Podobne wpisy