Print Friendly, PDF & Email

REGULAMIN PÓŁKOLONII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W ŁODZI

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wypoczynku jest Szkoła Podstawowa nr 48 w Łodzi.
 2. Szkoła organizuje półkolonie dla 60 uczestników (4 grupy) zgodnie z zaleceniami MEN.
 3. Uczestnikami mogą być dzieci klas I – IV zamieszkałe na terenie Miasta Łodzi.
 4. Opłata za uczestnictwo w półkoloniach wynosi 225 zł/ tydzień.
 5. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest terminowe złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz pokrycie kosztów uczestnictwa.
 6. Zajęcia odbywać się będą w systemie dziennym, codziennie od poniedziałku do piątku, w okresie od 24 czerwca do 28 czerwca 2024r.
 7. Zajęcia będą przeprowadzone według ramowego planu wypoczynku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Plan zajęć sporządzony zostanie przez kierownika półkolonii:
 8. Ramowy zostanie przedstawiony na stronie internetowej szkoły
 9. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu zajęć
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć ze względów organizacyjnych i pogodowych, na które nie ma bezpośredniego wpływu.
 11. Szkoła zapewnia uczestnikom półkolonii fachową opiekę wychowawczą.
 12. Szkoła zapewnia uczestnikom półkolonii jeden ciepły posiłek dziennie.
 13. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.
 14. Rodzice zobowiązują się do przyprowadzenia dziecka w godzinach 07:00 – 08:30.
 15. Dzieci odbierane są ze szkoły przez osoby upoważnione załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice zobowiązani są napisać oświadczenie stanowiące (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 16. Rodzic będzie mógł odprowadzić dziecko wyłącznie do przestrzeni wspólnej, z której uczestnik półkolonii będzie odbierany przez wychowawcę.
 17. Dziecko, które bierze udział w półkoloniach musi być zdrowe. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na wszystkie objawy choroby. W przypadku takiej sytuacji będziemy zmuszeni odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia, gdyż będzie ono stanowiło potencjalne zagrożenie dla reszty podopiecznych oraz opiekunów.
 18. Jeśli pod naszą opieką któryś z uczestników półkolonii zacznie wykazywać objawy charakterystyczne dla przeziębienia, rodzic będzie zobowiązany możliwie jak najszybciej odebrać dziecko z terenu szkoły. Do czasu przyjazdu opiekuna prawnego, uczestnik półkolonii będzie przebywał z jednym z opiekunów w osobnej sali.

 

Rekrutacja

 1. Przyjęcia uczniów na półkolonie odbywają się poprzez formularz online, którym zarządza Miasto Łódź poprzez stronę Łódź Lato. Rejestracja rozpocznie się 13 maja 2024r. i potrwa nie później niż do 27.05.2023 r. do godziny 12.00. Możliwa też będzie rekrutacja uzupełniająca na terenie placówki 07 czerwca 2004r.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na półkolonie z powodu wyczerpania miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.
 4. W przypadku rezygnacji dziecka z uczestnictwa w półkoloniach, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 5. Kwalifikacji do przyjęcia dziecka na półkolonie dokonuje dyrektor szkoły.

 

Warunki uczestnictwa dziecka w półkoloniach

 1. Wypełnienie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o akceptacji regulaminu półkolonii i dostarczenie do sekretariatu szkoły lub przesłanie ww. dokumentów na adres: kontakt @sp48.elodz.edu.pl do dnia 23 czerwca 2023r.
 2. Uiszczenie opłaty za udział dziecka w półkoloniach tylko przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi.
 3. Wpłat będzie można dokonywać od dnia 17 maja do 7 czerwca2023 r.(liczy się data wpływu na rachunek bankowy organizatora).
 4. W treści przelewu należy umieścić następujące informacje: wpłata na półkolonie, imię i nazwisko dziecka, turnus.
 5. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkolonii, a zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy rezerwowej.
 6. Zwrot poniesionych kosztów będzie możliwy w przypadku zgłoszenia przez rodzica rezygnacji najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem półkolonii.

Pozostałe postanowienia

 1. Rodzice/opiekunowi prawni dziecka zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w półkolonii.
 2. Każdy uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole oraz miejscach realizacji programu.
 3. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców i kierownika półkolonii.
 4. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy wychowawcy.
 5. Uczestnik dba o szacunek do kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie.
 6. Uczestnik półkolonii musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii.
 8. Organizator półkolonii nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe uczestnika pozostawione w szatni. Wszelkie wartościowe rzeczy uczestnik przynosi na swoją wyłączną odpowiedzialność.
 9. W przypadku zgłoszenia do kierownika półkolonii nieobecności dziecka spowodowanej sytuacją losową przed rozpoczęciem turnusu rodzic/opiekun prawny dokonujący wpłaty za uczestnictwo w półkoloniach może ubiegać się o zwrot w wysokości 100% wyłącznie w przypadku możliwości wejścia na miejsce osoby rezygnującej dziecka z listy rezerwowej.
 10. Do obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka należy w szczególności:
 11. udostępnienie organizatorowi półkolonii numeru telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

Odsłony: 162

Podobne wpisy