Print Friendly, PDF & Email

WYPRAWKA SZKOLNA

Informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych:

Uchwały nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 938/.

—————————————————————————————————————–

  1. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.
  2. Termin składania wniosków w szkołach – do 7 września 2015 r.
  3. Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:

  1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas III podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
  2. uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
  3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
  • uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na dochód.

W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenieo dochodach za rok 2013lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach.

Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodachskładają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Dla ucznia: klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopniado kwoty 225 zł
Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. – w klasie III szkoły podstawowej albo klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnegodo kwoty 225 zł
Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. – w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnegodo kwoty 325 zł

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO MIJA 15 WRZEŚNIA (szczegółowe informacje w zakładce PEDAGOG)

Odsłony: 20

Podobne wpisy