Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Podstawowa Nr 48  w Łodzi przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, adres e-mail. Dane te były pozyskane w celu realizacji zadań określonych w Ustawie o Prawie Oświatowym.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 48  w Łodzi ul. Rydzowa 15, 91-211 Łódź

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 91-211 Łódź ul. Rydzowa 15 lub email: 48sp@wp.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: inspektor Arkadiusz Glegoła

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.


4. Szkoła udostępnia także dane konieczne do zrealizowania ustawowych obowiązków wynikających z Prawa Oświatowego . Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązków szkoły. 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie .

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: 48sp@wp.pl

Informujemy również, że

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Z wyrazami szacunku,

Administrator Danych Osobowych

Odsłony: 16

Podobne wpisy