Nabór 2015/2016

2 marca 2015 r. rozpoczyna się nabór do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016

Na podstawie art.18 ust.1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Regulamin Naboru 2015/1016

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów przyjęcia do SP 48

 


W roku 2015 obowiązuje nabór w formie elektronicznej poprze stronę internetową:

lodz.podstawowe.vnabor.pl

  1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców.
  2. Kandydaci spoza obwodu publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na podstawie WNIOSKU rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły. Wniosek może być złożony maksymalnie do 3 szkół podstawowych z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
  3. Do klas integracyjnych dzieci przyjmowane są na podstawie WNIOSKU rodziców złożonego bezpośrednio do organu prowadzącego i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice kandydata powinni wydrukować z systemu wniosek o przyjęcie do szkoły w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz musi być dostarczony do szkoły pierwszego wyboru wraz z OŚWIADCZENIEM potwierdzającym spełnianie wymagań wybranej szkoły oraz żądanymi przez szkołę dokumentami. Kryteria naboru będą znajdowały się na stronach wybranych szkół podstawowych lub w ich statutach. Oświadczenie – do pobrania ze strony wybranej szkoły. Drugi egzemplarz jest dokumentem rezerwowym.
     W przypadku jeśli kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły z pierwszego wyboru, a dostanie się do szkoły z drugiego lub trzeciego wyboru wówczas wniosek rezerwowy należy złożyć do szkoły, do której uczeń został przyjęty.
     W sytuacji, w której kandydat nie dostał się do żadnej z wybranych szkół system przypisuje automatycznie kandydata do szkoły rejonowej.
     Kandydat ten może ubiegać się ponownie o przyjęcie do innej wybranej szkoły pozarejonowej dopiero w naborze uzupełniającym, według takich samych procedur, jakie obowiązują przy naborze podstawowym.
     Nabór uzupełniający prowadzony będzie również w formie elektronicznej.

Szczegółowy harmonogram naboru:

  • 2 - 31 marca 2015r. - składanie dokumentów do publicznych szkół podstawowych (wypełnianie przez rodziców zgłoszeń i wniosków)
  • 9 - 15 kwietnia 2015r. - weryfikacja przydzielonej dla poszczególnych kandydatów liczby punktów na podstawie kryteriów naboru, wprowadzenie wyników testów sprawności fizycznej
  • 20 kwietnia 2015r.(do godz. 15.00) - wywieszenie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 21 - 23 kwietnia 2015r. (do godz. 15.00) - potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia do szkoły i dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w statutach szkół
  • 24 kwietnia 2015r. (do godz. 15.00) - wywieszenia w szkołach list przyjętych i nieprzyjętych
  • 27 kwietnia 2015r. - 31 sierpnia 2015r. - przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej (jej etapy są takie same jak w postępowaniu rekrutacyjnym)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Miasta Łodzi

 


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)