Print Friendly, PDF & Email

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH i ZASIŁKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI


Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz.1943 ze zm.).

Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

1. Charakter pomocy materialnej.

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek szkolny.

2. Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki):

a.     uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;

b.     wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio – obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

c.      uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

    
Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską (małoletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Małoletni uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Procedura udzielania stypendium szkolnego.

a) Kryterium dochodowe.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) wynosząca 514 zł.

b) Wniosek albo postępowanie z urzędu.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć: rodzice,

 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.

c) Termin ubiegania się o stypendium szkolne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.


W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

d) Miejsce złożenia wniosku.

 • Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę w placówkach publicznych, prowadzonych przez Miasto Łódź, lub ich rodzice bądź opiekunowie prawni  składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, wyłącznie w szkołach, w których pobierają naukę.
 • Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę w placówkach publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nieprowadzonych przez Miasto Łódź, lub ich rodzice bądź opiekunowie prawni składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, bezpośrednio w siedzibie I Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Tybury 16.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, niezbędne załączniki do wniosku.

e) Wysokość stypendium szkolnego.

Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne może wynieść miesięcznie:

1.     223 zł 20 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym do 82,24 zł,

2.     198 zł 40 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 82,25 zł i nie więcej niż 164,48 zł,

3.     173 zł 60 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 164,49 zł i nie więcej niż 215,88 zł,

4.     136 zł 40 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 215,89 zł i nie więcej niż 277,56 zł,

5.     99 zł 20 gr – przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 277,57 zł i nie więcej niż 514 zł.

Stypendia w podanych w wyżej wysokościach  mogą być zwiększone o:

1.    6 zł 20 gr– w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:

a.     bezrobocie,

b.     alkoholizm,

c.      narkomania;

2.    12 zł 40 gr– w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:

a.     niepełnosprawność,

b.     ciężka lub długotrwała choroba,

c.      brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

3.    18 zł 60 gr– w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:

a.     wielodzietność (troje lub więcej dzieci w rodzinie),

b.     rodzina jest niepełna

ZASTRZEŻENIE: Zwiększenie wysokości stypendium z różnych tytułów nie może przekroczyć łącznie kwoty 24 zł 80 gr.

f) Okres, na który przyznaje się stypendium szkolne.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

4. Procedura udzielania zasiłku szkolnego.

a)Podmioty uprawnione.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

b) Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

c) Wysokość zasiłku szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5 x 124 zł = 620 zł). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

d) Częstotliwość przyznawania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

e) Termin ubiegania się o zasiłek szkolny.

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

f) Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny.

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
 • klęska żywiołowa,
 • ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe miało wpływ na proces edukacyjny ucznia.

g) Tryb wnioskowania

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu.

h) Miejsce złożenia wniosku

Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego składają wnioski w siedzibie I Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Tybury 16.

5. Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.

Rodzice albo prawni opiekunowie ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnim uczniu, jak również na dyrektorze szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności  z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Obowiązek informacyjny szkoły.

Placówki oświatowe realizujące czynności w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zobowiązane są niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi o wszelkich zmianach w statusie uczniów, którzy korzystają z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. W tym celu należy przesłać pisemną informację z podaniem wszelkich okoliczności, które mają wpływ na prawo do stypendium szkolnego, w tym zwłaszcza takich jak: zmiana szkoły, rezygnacja z nauki, skreślenie z listy uczniów, wcześniejsze zakończenie nauki (np. nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego), śmierć rodziców lub opiekunów prawnych będących wnioskodawcami, zmiana miejsca zamieszkania ucznia – wyprowadzenie się poza teren miasta Łodzi, wyjazd za granicę Polski, umieszczenie ucznia w placówce opiekuńczo – wychowawczej, pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej nad uczniem objętym pomocą materialną w postaci stypendium szkolnego.

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają pracownicy I Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Tybury 16, tel. 42 636-40-05, 42 633-36-66; e-mail: stypendiaszkolne@mops.lodz.pl

Odsłony: 11

Podobne wpisy