Rada rodziców 2016/2017

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 48

rok szkolny 2016/2017

Lp

Klasa

Nazwisko i imię przedstawiciela klasy

 

1.

Ia

Zych Joanna                                       

Komisja Rewizyjna

2.

Ib

Piaseczna Małgorzata

 

3.

IIa

Rzepecka Monika

 

4.

IIb

Stasiak Przemysław

 

5.

IIc

Żurawska Gabriela

 

6.

IId

Konikowska Tatiana

 

7.

IIe

Plewka Katarzyna                               

Komisja Rewizyjna

8.

IIIa

Pająk Aleksandra

 

9.

IIIb

Małyska Sławomir                                      

Protokolant

10.

IIIc

Sławska Renata                                   

Komisja Rewizyjna

11.

IIId

Matuszewska Joanna

 

12.

IVa

Walak Jadwiga

 

13.

IVb

Kozłowska Katarzyna

 

14.

IVc

Chmielecka Aneta

 

15.

Va

Włodarczyk Paweł                        

Vice Przewodniczący RR

16.

Vb

Bibik Magdalena                                

Przewodnicząca RR

17.

VIa

Pusz Daniel

 

18

VIb

Wiatrowska Anna

 

19.

VIc

Wawrzyniak Sylwia

 

 

 FUNDUSZ RADY RODZICÓW - REGULAMIN KONKURSU

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się zbiórka składek na cele Rady Rodziców Szkoły  Podstawowej  nr 48 w Łodzi. 

2. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi ogłasza konkurs zbiórki pieniędzy na cele statutowe. 

3. Konkurs jest organizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi. 

4. Celem konkursu jest promowanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców oraz wyróżnienie tych klas, które dokonają największych wpłat (w przeliczeniu na prognozowany budżet wpłat danej klasy, wyrażony w % jego zrealizowania) w dniach od 01.09.2016 do 15.10.2016 roku.

5. Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców z dnia 13.09.2016 roku - wysokość rocznej składki na każdego ucznia szkoły wynosi minimum 50zł. 

6. Dzieci z Placówek Państwowych są zwolnione z opłat (Domy Dziecka , Placówki Wychowawcze ) 

7. Konkurs przewiduje przyznanie nagród (premii finansowych) za zajęcie l , ll i lll miejsca. W przypadku zajęcia przez dwie lub trzy klasy lokat ex aequo, przyznawane są: jedno, dwa lub trzy miejsca pierwsze. To samo dotyczy kolejnych miejsc ; drugiego i trzeciego.

8. Zwycięzcą konkursu staje się klasa, która dokona największego % wpłaty swojego budżetu na fundusz Rady Rodziców. Wartość % wpłat danej klasy oblicza się według wzoru :                                                                                                                                

x = wartość dokonanych wpłat  * 100% / wartość prognozowanych wpłat  

x - procent wpłaty danej klasy do budżetu Rady Rodziców            

wartość prognozowanych wpłat - hipotetyczna wartość wpłat, obliczona jako iloczyn liczby uczniów danej klasy pomnożona przez kwotę 50zł, bez uwzględnienia dzieci z Domów Dziecka i innych placówek państwowych, uczęszczających do danej klasy

wartość dokonanych wpłat - wartość rzeczywistych wpłat, dokonana przez uczniów danej klasy

9. Do wpłat na Fundusz Rady Rodziców wlicza się dobrowolne, indywidualne nadpłaty wpłat dedykowanych  ( 50zł ).

10.  Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa, dokonując wpłat na Radę Rodziców, staje się automatycznie uczestnikiem konkursu. 

11. Ostateczny termin wpłat gotówkowych i zaksięgowanych wpłat na koncie Rady Rodziców biorących udział w rozstrzygnięciu konkursu następuję dnia 15 października bieżącego roku szkolnego. 

12. W rozstrzygnięciu konkursu muszą brać udział minimum trzy osoby : 

- 2 osoby z Prezydium Rady Rodziców 

- 1 osoba z Rady Nauczycielskiej. 

13. Wyniki konkursu zostaną wywieszone do wglądu publicznego nie później niż w dniu 25 października. 

14. Od ogłoszonych wyników konkursu, każdej z klas przysługuje ( przez Trójkę Klasową lub Wychowawcę Klasy ) prawo wniesienia sprzeciwu, co do ogłoszonych wyników. Sprzeciw powinien zostać złożony organizatorowi na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 

15. Rozpatrzenie sprzeciwu nastąpi w ciągu 7 dni od jego wpływu, przez Komisję minimum trzyosobową, jak wyżej.  

16. Nagrody dla laureatów : 

16.1. Za zajęcie I miejsca przewidziano nagrody w postaci 50 % „Premii z tytułu wpłat na fundusz Rady Rodziców” zgromadzonych środków finansowych swojej klasy, do wykorzystania w ramach własnych wydatków klasowych.

16.2. Za zajęcie II miejsca przewidziano nagrody w postaci 30 % „Premii z tytułu wpłat na fundusz Rady Rodziców” zgromadzonych środków finansowych swojej klasy do wykorzystania w ramach własnych wydatków klasowych.

16.3. Za zajęcie III miejsca przewidziano nagrody w postaci 20 % „Premii z tytułu wpłat na fundusz Rady Rodziców” zgromadzonych środków finansowych swojej klasy do wykorzystania w ramach własnych wydatków klasowych. 

17. Dysponentem wypłaconych kwot pieniężnych będą Wychowawcy klas w porozumieniu z uczniami oraz rodzicami uczniów. Kwoty zostaną przekazane Wychowawcom klas do dnia 15.11.2016.

18. Wypłacone fundusze mogą być przeznaczane na dowolne cele wybrane przez klasę ( kino, teatr, dyskoteka, wycieczka klasowa, poczęstunek , itd. …). Sposób i cele wydatkowania otrzymanych przez klasę środków finansowych nie podlegają kontroli i odrębnemu księgowaniu w dokumentach finansowych Rady Rodziców. 

19.Komisja rozstrzygająca konkurs, wydając werdykt, kierować się może tylko warunkami konkursu zawartymi w powyższym Regulaminie. 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego akceptacji w powyższej treści przez Radę Rodziców, czyli 13.09.2016roku.

                                                                                                        Rada Rodziców

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

Dnia 15. października 2016 roku zakończyła się tegoroczna edycja konkursu na zbiórkę pieniędzy na Fundusz Rady Rodziców, z którego finansowane są nagrody w konkursach szkolnych i doposażenie sal lekcyjnych. Proponowana składka na bieżący rok szkolny wynosiła minimum 50 zł od ucznia. Zgodnie z naszym szkolnym regulaminem dla klas, które zebrały najwyższe kwoty (proporcjonalnie do liczby uczniów w klasie) przyznano nagrody w postaci zwrotu części zebranych pieniędzy do wykorzystania dla klasy (wyjście do kina, pizzerii lub inne).

 

Wpłaty na Radę Rodziców  2016/2017

w dniach 1.09.-15.10.2016

Podsumowanie konkursu                        

L.p.

Klasa

Wychowawca klasy

Liczba uczniów

Wartość

%

Miejsce

Wartość nagrody

 

1.

Ia

Ewa Chwiałkowska

17

97 %

 

 

 

2.

Ib

Jolanta Cyganek

16

101 %

II

226 zł

 

3.

IIa

Maria Kowalczyk

25

100 %

III

250 zł

 

4.

IIb

Ewa Sobańska

25

92 %

 

 

 

5.

IIc

Żaneta Sujczyńska

23

117 %

I

670 zł

 

6.

IId

Iwona Gajewska

23

96 %

 

 

 

7.

IIe

Magdalena Supeł

25

100 %

III

240 zł

 

8.

IIIa

Renata Madej

19

83 %

 

 

 

9.

IIIb

Anna Fichna

24

87 %

 

 

 

10.

IIIc

Ewa Jóźwiak

25

100 %

III

250 zł

 

11.

IIId

Ilona Rajska

25

0

 

 

 

12.

IVa

Grażyna Pankiewicz

21

0

 

 

 

13.

IVb

Krystyna Pawlak

20

77 %

 

 

 

14.

IVc

Małgorzata Szymańska

23

101 %

II

348 zł

 

15.

Va

Elżbieta Sajak

22

20 %

 

 

 

16.

Vb

Anna Kubik

27

59 %

 

 

 

17.

VIa

Ewa Pospieszyńska

21

40 %

 

 

 

18.

VIb

Beata Olczyk

23

100 %

III

230 zł

 

19.

VIc

Sylwia Dyrkacz

21

68 %

 

 

 

 

I miejsce - premia dla klasy  :  50% składek klasowych

II miejsce - premia dla klasy :  30% składek klasowych

III miejsce - premia dla klasy : 20% składek klasowych