Pedagog szkolny 2018/2019

Magdalena Kondek

 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletnia nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolna z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej i wychowawczej, terapeutka pedagogiczna, nauczycielka dyplomowana.

Najważniejsze obszary działania:

 

 • Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnorodnych działań wychowawczych, profilaktycznych i zdrowotnych  na terenie szkoły i poza nią we współpracy z różnymi instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Specjalistyczną Poradnią Wspierania Rozwoju i Terapii, Miejskim Ośrodkiem Zdrowia Publicznego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Policją, Sądem.
 • Wykonywanie zadań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów
 • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów „Super klasa”, „Droga do gwiazd”, plebiscytu „Super kolega/koleżanka”
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją w klasach V i VI
 • Zorganizowanie i prowadzenie we współpracy z p. J. Cyganek „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
 • Zorganizowanie i prowadzenie prezentacji dla Rodziców uczniów klas I na temat „Dziecko w szkole i w domu”
 • Porady i konsultacje dla Rodziców.
 •  Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów
 • Wsparcie dla nauczycieli i wychowawców w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

 GODZINY PRACY

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

09.00 – 13.00

 

 

WTOREK

 

 

12.00 – 17.00

 

13.10 – 13.55 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne   kl. IV d

 

ŚRODA

 

 

11.00. – 16.00

11.00 – 11.45 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 kl.  IV b

14.05 – 14.50 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

kl. V a

 

 

CZWARTEK

 

 

08.30 – 13.30

 

 

PIĄTEK

 

 

09.00 – 13.00

 

 

Dyżury do 18.00 – 19.00 (w zależności od potrzeb) podczas konsultacji lub zebrań

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Mądry rodzic, to dobry start dla każdego dziecka. Wielu rodziców ma wątpliwości, czy właściwie postępuje ze swoim dzieckiem, bo wychowanie to bardzo trudny do przeprowadzenia proces. Jeśli chcesz wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności, podzielić się z nami swoimi problemami lub skorzystać z doświadczeń innych rodziców, zapraszamy Cię do udziału w kursie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

W programie kursu znajdują się następujące zagadnienia: granice, uczucia, pochwały,   kary i konsekwencje, zachęcanie do współpracy, sposoby komunikowania się rozwiązywanie problemów.

Organizatorkami są uprawnione do prowadzenia kursu doświadczone mamy i wieloletnie wychowawczynie: Jolanta Cyganek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i Magdalena Kondek – pedagog szkolny    

Prowadzimy zapisy na kurs. Mamy nadzieję, że zbierze się grupa zainteresowanych Rodziców i kolejna edycja kursu ruszy od października 2015 r.

CZEKAMY NA WAS

…………………………………………………………………………………………………...

            

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH i ZASIŁKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI


Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz.1943 ze zm.).

Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

1. Charakter pomocy materialnej.

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek szkolny.

2. Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki):

a.     uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;

b.     wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

c.      uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

    
Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską (małoletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Małoletni uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Procedura udzielania stypendium szkolnego.

a) Kryterium dochodowe.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) wynosząca 514 zł.

b) Wniosek albo postępowanie z urzędu.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć: rodzice,

 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.

c) Termin ubiegania się o stypendium szkolne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.


W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

d) Miejsce złożenia wniosku.

 • Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę w placówkach publicznych, prowadzonych przez Miasto Łódź, lub ich rodzice bądź opiekunowie prawni  składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, wyłącznie w szkołach, w których pobierają naukę.
 • Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę w placówkach publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nieprowadzonych przez Miasto Łódź, lub ich rodzice bądź opiekunowie prawni składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, bezpośrednio w siedzibie I Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Tybury 16.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, niezbędne załączniki do wniosku.

e) Wysokość stypendium szkolnego.

Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne może wynieść miesięcznie:

1.     223 zł 20 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym do 82,24 zł,

2.     198 zł 40 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 82,25 zł i nie więcej niż 164,48 zł,

3.     173 zł 60 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 164,49 zł i nie więcej niż 215,88 zł,

4.     136 zł 40 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 215,89 zł i nie więcej niż 277,56 zł,

5.     99 zł 20 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 277,57 zł i nie więcej niż 514 zł.

Stypendia w podanych w wyżej wysokościach  mogą być zwiększone o:

1.    6 zł 20 gr- w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:

a.     bezrobocie,

b.     alkoholizm,

c.      narkomania;

2.    12 zł 40 gr- w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:

a.     niepełnosprawność,

b.     ciężka lub długotrwała choroba,

c.      brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

3.    18 zł 60 gr- w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:

a.     wielodzietność (troje lub więcej dzieci w rodzinie),

b.     rodzina jest niepełna

ZASTRZEŻENIE: Zwiększenie wysokości stypendium z różnych tytułów nie może przekroczyć łącznie kwoty 24 zł 80 gr.

 

f) Okres, na który przyznaje się stypendium szkolne.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

4. Procedura udzielania zasiłku szkolnego.

a)Podmioty uprawnione.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

b) Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

c) Wysokość zasiłku szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5 x 124 zł = 620 zł). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

d) Częstotliwość przyznawania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

e) Termin ubiegania się o zasiłek szkolny.

Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

f) Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny.

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
 • klęska żywiołowa,
 • ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe miało wpływ na proces edukacyjny ucznia.

g) Tryb wnioskowania

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu.

h) Miejsce złożenia wniosku

Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego składają wnioski w siedzibie I Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Tybury 16.

5. Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.

Rodzice albo prawni opiekunowie ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnim uczniu, jak również na dyrektorze szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności  z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Obowiązek informacyjny szkoły.

Placówki oświatowe realizujące czynności w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zobowiązane są niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi o wszelkich zmianach w statusie uczniów, którzy korzystają z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. W tym celu należy przesłać pisemną informację z podaniem wszelkich okoliczności, które mają wpływ na prawo do stypendium szkolnego, w tym zwłaszcza takich jak: zmiana szkoły, rezygnacja z nauki, skreślenie z listy uczniów, wcześniejsze zakończenie nauki (np. nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego), śmierć rodziców lub opiekunów prawnych będących wnioskodawcami, zmiana miejsca zamieszkania ucznia – wyprowadzenie się poza teren miasta Łodzi, wyjazd za granicę Polski, umieszczenie ucznia w placówce opiekuńczo – wychowawczej, pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej nad uczniem objętym pomocą materialną w postaci stypendium szkolnego.

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają pracownicy I Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Tybury 16, tel. 42 636-40-05, 42 633-36-66; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.