Obiady

 

WPŁATY NA OBIADY

od 01.06.2018 r. do 06.06.2018 r.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe podane poniżej:

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Stanisława Moniuszki

ul. Rydzowa  15, 91-211 Łódź:

07 1560 0013 2030 6430 8000 0007

 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby korzystającej z posiłku, uczeń której klasy (w przypadku pracownika dopisek – pracownik), miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

 

Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez referenta ds. szkoły. i umieszczona w informacjach Librus. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie referent ds. szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi informuje, z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych

przez Miasto Łódź ustala co następuje:

- dzienna wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków

   w stołówce szkolnej wynosi 4,00 zł

Za miesiąc: czerwiec  tj.   od 04.06.2018 r. do 21.06.2018 r.

opłata  wynosi  14 dni  x 4,00 zł = 56,00 zł

- opłatę za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych,

   z góry w pierwszym tygodniu miesiąca  za dany miesiąc zgodnie z regulaminem

   opłat za obiady,  w  którym uprawniony korzystać będzie ze stołówki szkolnej.

- w przypadku nieobecności w szkole uprawnionego, albo rezygnacji

   z posiłku w danym dniu z innych przyczyn, zwrotowi podlega dzienna   

   opłata wniesiona za posiłek, z wyłączeniem pierwszego dnia            

   nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie  rezygnacji                   

   z posiłku.

Zgłoszenia dokonują rodzice ucznia bądź opiekunowie prawni ucznia, osobiście

w sekretariacie szkoły lub telefonicznie do godziny 15.00.