Zasady organizowania konsultacji

Zasady organizowania konsultacji na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi

1.  Uczniowie korzystają z konsultacji z nauczycielami po uprzednim zgłoszeniu się do nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, poczty elektronicznej bądź po kontakcie telefonicznym i potwierdzeniu daty i godziny spotkania przez nauczyciela.

2.   Jeżeli uczeń rezygnuje z udziału w konsultacjach zobowiązany jest do zgłoszenia tego nauczycielowi.

3.   Zgłoszenie udziału w konsultacjach powinno nastąpić najpóźniej 1 dzień przed wskazanym terminem.

4.   Nauczyciel decyduje w jakim terminie może spotkać się z uczniem.

5. Konsultacja nie jest lekcją, na konsultacje uczeń przychodzi z konkretnym zagadnieniem, którego nie rozumie.

6.  Nauczyciel przedmiotu może wskazać ucznia, który ma przyjść na konsultacje w celu uzupełnienia zaległości.

7. Nauczyciel prowadzący konsultacje jest zobowiązany do rejestrowania uczniów korzystających z konsultacji.

8. Na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowany harmonogram konsultacji we wskazanych tam terminach nauczyciele przebywają na terenie szkoły.

9.     Na konsultacje uczeń przychodzi w środkach ochrony osobistej

10.W sali lekcyjnej w trakcie konsultacji może przebywać do 10 uczniów.

11.Wyznaczone są stałe sale na konsultacje.

12.W szkole przebywają tylko pracownicy szkoły oraz uczniowie.

13.Uczniowie po wejściu do szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.

14.Konsultacje indywidualne oraz grupowe zorganizowane są z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

15.Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów i podręczników.

16.Salę, w której organizowane są konsultacje wietrzone są co najmniej raz na godzinę.

17.W czasie konsultacji nie korzysta się z szatni szkolnej.

18.Na konsultacje, nie umawiają się uczniowie chorzy lub jeżeli w domu ucznia przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Plan dyżurów nauczycieli SP 48 

Grafik konsultacji dla klas 8 na terenie SP48

Od 25 maja 2020 roku uczniowie klas ósmych mogą skorzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.

Grafik konsultacji dla klas 8 na terenie SP48

Procedury realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi

w trakcie realizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III

w okresie epidemii koronawirusa.

 

Procedury

 

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do klas I na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach 04.05.2020-29.05.2020 poprzez zalogowanie się do systemu elektronicznego, które będzie możliwe po wpisaniu adresu: lodz.elemento.pl

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu.

ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu.

JAK WPROWADZIĆ ZGŁOSZENIE

https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Rejestracja_zgloszenia_do_szkoly_obwodowej.mp4

2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła

dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

JAK WPROWADZIĆ WNIOSEK

https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Rejestracja_wniosku_do_szkoly_podstawowej.mp4

Uwaga: wniosek lub zgłoszenie w wersji papierowej podpisanej przez rodziców jest załączane do sytemu jako skan lub zdjęcie. Nie dostarcza się do wybranej szkoły żadnych dokumentów w wersji papierowej.

W przypadku pytań i wątpliwości, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły: 42 652-03-60.

 

Sławomir Maciejewski