Obiady

 

 

WPŁATY NA OBIADY

 

od 01.10.2018 r. do 05.10.2018 r.

 

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe podane poniżej:

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Stanisława Moniuszki

ul. Rydzowa  15, 91-211 Łódź:

07 1560 0013 2030 6430 8000 0007

 

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby korzystającej z posiłku, uczeń której klasy (w przypadku pracownika dopisek – pracownik), miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

 

 

Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez referenta ds. szkoły. i umieszczona w informacjach Librus. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie referent ds. szkoły.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 48 w Łodzi informuje, z Uchwałą Rady Miejskiej

 

Łodzi  w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź ustala co następuje:

 

·        dzienna wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków

 

   w stołówce szkolnej wynosi 4,00 zł

 

Za miesiąc: październik   tj.   od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r.

 

opłata  wynosi  23 dni  x 4,00 zł = 92,00 zł

 

·        opłatę za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych,

 

   z góry w pierwszym tygodniu miesiąca  za dany miesiąc zgodnie z regulaminem

 

   opłat za obiady,  w  którym uprawniony korzystać będzie ze stołówki szkolnej.

 

·        w przypadku nieobecności w szkole uprawnionego, albo rezygnacji

 

   z posiłku w danym dniu z innych przyczyn, zwrotowi podlega dzienna   

 

   opłata wniesiona za posiłek, z wyłączeniem pierwszego dnia            

 

   nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie  rezygnacji z posiłku.

 

Zgłoszenia dokonują rodzice ucznia bądź opiekunowie prawni ucznia,

 

osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie do godziny 15.00.